Linnéuniversitetet

Utbildning

1 712 följare

Hållbart underhåll av grusväg - Objektiv mätning av grusvägars tillstånd hos Linnéuniversitetet

Grusvägar måste underhållas regelbundet för att t.ex. rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. Tillståndet på grusväg är beroende av klimat- och väderförhållanden, så tillståndet kan snabbt försämras. Idag utförs tillståndsmätning med 5-årsintervall av Trafikverket i syfte att bestämma bidragsstorlek, och denna mätning sker ofta med subjektiva metoder eller alltför grova skattningar. Som en del av projektet ”Hållbart underhåll av grusväg” utvecklar vi en objektiv metod för mätning av grusvägars tillstånd.

Uppgift: Er uppgift är att ”översätta” tillståndsdata från sensorer till tillståndsklasser enligt Trafikverkets bestämmelser. Det innebär bl.a. att utifrån befintliga sensordata kunna beräkna givna tillstånd, men även att föreslå hur tillstånd som idag endast beskrivs i subjektiva och icke mätbara termer kan beskrivas i mät- eller nyckeltal.

Läs mer om projektet här 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer