Linnéuniversitetet

Utbildning

1 619 följare

Hållbart underhåll av grusväg - Miljömässiga och ekonomiska effekter hos nytt koncept för grusåtervinning hos Linnéuniversitetet

Grusvägar hyvlas och grusas regelbundet för att rätta till problem med ojämnheter i vägbanan. Vid grusning påför man traditionellt nytt grus, vilket tär på naturresurserna. Dessutom medför användning av nybrutet grus kostnader för entreprenören. En rad förbättringsåtgärder kan därför göras inom området. En lösning som projektet ”Hållbart underhåll av grusväg” testar är en ny konstruktion för grusåtervinning.

Uppgift: Er uppgift är att skatta de miljömässiga och ekonomiska effekterna med den nya konstruktionen och med att återvinna delar av gruset som hyvlas upp. Angreppssättet kan med fördel ta inspiration från LCC och LCA.

Läs mer om projektet här 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer