Vad är personalens upplevelser över hur nya vårdriktlinjer på psykosenheten kommer patienterna till gagn? hos Region Kronoberg

På Psykosenheten Region Kronoberg kommer vi att arbeta med framtagande av helt nya vårdriktlinjer. De är knutna till de nationella riktlinjerna för "Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd" (https://www.vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/). Under hösten 2019 kommer planering för implementering att ske och under 2020 hoppas vi att vi ska ha en mer kunskapsstyrd vård på psykosenheten. Vi hoppas att såväl ny som erfaren personal ska finna en trygghet i sin professionella roll i omvårdnadsarbetet kring patienterna, och således också att patienterna ska få en upplevelse av god och effektiv vård med sina behov i centrum. Vi önskar, utifrån verksamhetens perspektiv, att få  stöd från studenter med att vara till hjälp i någon del av uppföljningen. Uppsatsen ska belysa implementeringsprocessen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv med fokus på personcentrerad vård.

Magisternivå.

Uppdraget vänder sig till studerande på sjuksköterskeprogrammet.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.