Examensarbete om undersköterskans syn på sitt yrke i förhållande till vård- och omsorgsbranschens attraktion och konkurrenskraft hos Region Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg arbetar med certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare inom vård och omsorg. Kompetensförsörjning är ett regionalt tillika nationellt problem som behöver behandlas på andra sätt än vad som tidigare har gjorts. Den övergripande frågan för att kunna lösa kompetensförsörjning handlar om attraktion – vi behöver hitta nycklar för att få fler att vilja stanna i vår bransch samt att få fler att vilja söka vård- och omsorgsutbildningar. Det finns en utbredd ambivalens för undersköterskor gentemot sin yrkesroll, å ena sidan vetskapen om att göra ett viktigt och roligt arbete, å andra sidan känslan av att yrket har en låg social status. Den mediala bilden av vård- och omsorgsyrken är ofta orättvis och vinklad, där branschen beskrivs i övervägande negativa ordalag. I samtalen med de undersköterskor som trivs på arbetet väljer många att beskriva en stolthet över sitt yrke medan de som inte trivs säger att de ”bara” arbetar som undersköterskor. Vård- och omsorgscollege Kronoberg vill därför få hjälp att undersöka hur en undersköterskas egna syn på sin yrkesroll samt arbetsgivarens syn på vikten av utbildad personal påverkar attraktionskraften i yrket.
 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.