Student sökes för examensarbete om kompetensförsörjning inom vård och omsorg hos Region Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg (VO-C) arbetar med certifierad samverkan mellan utbildare och arbetsgivare inom vård och omsorg. VO-C arbetar också med fortbildning för anställd personal med fokus på att kunna ta till vara på den kompetens som finns inom verksamheten samt att arbeta med attraktion och att göra personal inom vård och omsorg stolta över sitt yrke. 2009 gjordes en rapport inom VO-C i Värmland om vad organisationen gör för skillnad. Läs rapporten här: http://www.apel-fou.se/wp-content/uploads/2014/05/slutrapport-foljeforskning-vo-college.pdf Nu tio år senare hade det varit intressant att få vetskap om hur VO-C bidrar till yrkets attraktion och hur organisationen bidrar till att rätt kompetens finns i verksamheterna utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Vilken skillnad gör Vård- och omsorgscollege regionalt och lokalt i Kronobergs län när det gäller kompetensförsörjning inom vård och omsorg?

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.