Examensarbete Invetnering och handlingsplan för att tillgänglighetsanpassa kommunens friluftsområden hos Vaggeryds kommun

Syfte och mål med arbetet

Syftet är att skapa fler tillgänglighetsanpassade natur- och friluftsområden i Vaggeryds kommun sam att inspirera till fler friluftsaktiviteter där människor med funktionsnedsättningar kan delta.

Bakgrund

För att naturen ska vara tillgänglig för alla behöver vissa platser tillgängliggöras för personer

som av olika anledningar har svårt för att ta sig ut och röra sig i naturen idag. Det kan

handla om både fysiska och psykiska funktionshinder, men även språkliga begränsningar

och andra svårigheter att ta till sig information. Faciliteter så som WC, vindskydd, grillplatser,

parkeringar, breda grusade stigar, skyltar, bryggor och kartor underlättar för de allra

flesta. Tillgänglighet handlar också om att olika typer av områden finns tillgängliga, allt ifrån

tysta områden till mountainbikeslingor, fiskeplatser och spännande naturmiljöer, men även

ökad tillgång till olika former av mer organiserad verksamhet såsom guidningar. Allt behöver

inte vara tillgängligt för alla i alla länets kommuner, men sett till länet som helhet behövs

fler platser där så många som möjligt kan uppleva friluftsliv utan att känna sig begränsade

av funktionsvariationer. Vid anpassning för ökad tillgänglighet gynnas inte bara personer med olika typer av funktionshinder.

Även äldre personer, personer med barnvagn, barn, personer med läs- och

skrivsvårigheter och (när det gäller exempelvis information på lätt svenska) människor som

inte har svenska som modersmål gynnas också. Förhållandevis små insatser kan därför öka

och underlätta tillgängligheten till naturen för alla och arbete bör genomföras med ideella föreningar som arbetar med tillgänglighetsfrågor såsom Funktionsrätt Jönköping. Arbete bör genomföras i samverkan mellan studenten, Länsstyrelsen, kommunerna och frivilligorganisationerna.

Genomförande

  1. En kartläggning över vilka områden i kommunen som kan vara aktuella att tillgänglighetsanpassa ska genomföras utifrån ett friluftsperspektiv. Inom de aktuella områdena inventeras vilka typer av anpassningar som kan vara aktuella.
  2. En handlingsplan ska tas fram över vilka områden som ska tillgänglighetsanpassas. Handlingsplanen ska innehålla områden, vilka typer av anpassningar som ska göras samt en kostnadsuppskattning.

Vilka mål/ekosystemtjänster och insatsområden bidrar åtgärden till?

Friluftsmål: 1. Tillgänglig natur för alla

Miljömål: God bebyggd miljö

Agenda 2030: Mål 3. Hälsa och välbefinnande, 10. Minskad ojämlikhet och 11. Hållbara

städer och samhällen.

Ekosystemtjänster: Kulturella ekosystemtjänster.

Insatsområden: Friluftsliv och ekoturism.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.