Examens arbete Främja barn och ungas tillgång till friluftslivet hos Vaggeryds kommun

Syfte och mål med arbetet

Syftet är att öka kunskapen om barn och ungas tillgång till friluftsliv för att därmed kunna hitta sätt att successivt förbättra samt utveckla tillgång och möjligheter till friluftslivet, både generellt och för särskilda grupper.

Bakgrund

Enligt barnkonventionen har barn rätt till lek, vila och fritid. Barn och ungas möjligheter till

ett rikt friluftsliv är av stor betydelse ur många aspekter. Det handlar om att etablera sunda

vanor för en god hälsa nu och för hela livet. Forskning visar att det finns tydliga tendenser

till ”positiva spiraler”, det vill säga att de som har ett aktivt friluftsliv även är aktiva inom

flera olika områden både inom kultur, hälsa, sport med mera. Aktiviteter för att öka barn

och ungas möjligheter till ett rikt friluftsliv är därför särskilt viktiga för att stärka barns rättigheter,

minska utanförskap och förbättra integration. Ökad kunskap behövs när det gäller skolor och förskolors tillgång till grönområden samt om vad som görs i form av faktiska aktiviteter/insatser för barn och unga när det gäller friluftsliv i skolan. Särskilda behov av insatser finns exempelvis för barn i ekonomiskt utsatta familjer, i familjer med utländsk bakgrund samt inom högstadiet och gymnasiet (äldre barn och ungdomar) när det gäller skolan.

Genomförande

a) En inventering behöver genomföras för att se vilka förskolor och skolor som har

mer än 300 m20 till ett grönområde. Analysen kan göras dels via en GIS-analys men även via platsbesök. Ett visst underlag finns i kommunens grönstrukturplan som är nyligen framtagen.

b) En metod för uppföljning och utvärdering av i vilken utsträckning förskolorna och skolorna arbetar med friluftsliv ska tas fram i samverkan med kommunen och Länsstyrelsen. Arbetet innebär t ex enkäter och intervjuer med förskolepersonal och chefer. Barnperspektivet är viktigt i denna åtgärd. Därför bör studenten involvera barn och ungdomar i prioriteringen av aktiviteter och insatser.

c) Den nya kunskapen ska resultera i en handlingsplan med aktiviteter för att öka barn och ungas tillgång till friluftsliv.

Miljöeffekt och uppföljning

Kommunerna får bättre kunskap och därmed ökade möjligheter att förbättra barn och

ungas möjlighet till utevistelse och friluftsliv. Därigenom kan fler barn och unga lära sig vad

friluftsliv innebär och en större kunskap om naturen etableras och en vana att röra sig i

densamma utvecklas. Inventeringen och framtagna handlingsplaner utgör underlag i kommunernas

planprocesser.

Vilka mål, ekosystemtjänster och insatsområden bidrar åtgärden till?

Friluftsmål: 8. Ett rikt friluftsliv i skolan.

Miljömål: God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

Agenda 2030: 4. God utbildning för alla och 11. Hållbara städer och samhällen.

Ekosystemtjänster: Främjar kulturella ekosystemtjänster.

Insatsområden: Friluftsliv och ekoturism.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.