Universitetslektor i datalogi hos Stockholm University

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin excellenta forskningstradition sedan mer än 100 år förvärvat en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av tre avdelningar: matematik, matematisk statistik, och den nystartade beräkningsmatematik. Inom avdelningen för matematik finns kompetens i olika grenar av matematiken, bland annat finns det forskargrupper i algebra, geometri och kombinatorik, analys och logik. Inom avdelningen för matematisk statistik forskas inom sannolikhetsteori och statistisk inferensteori, samt tillämpningar inom biostatistik, klimatvetenskap, ekonometri, finans och försäkringar.

Avdelningen för beräkningsmatematik representerar en ny inriktning där ny verksamhet byggs upp med beräkningsbiologi, stokastisk modellering, beräkningsteknik för klimatvetenskap, och programlogik.

Ämne/ämnesbeskrivning

Beräkningsmatematik med inriktning mot datalogi, exempelvis analys och utveckling av algoritmer, datastrukturer, och maskininlärning.

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag

2019-09-30

Kom ihåg att ange att du hittade jobbet via MyCareer