Biträdande lektor i socialantropologi hos Stockholm University

Ämne/ämnesbeskrivning

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet strävar efter att utveckla ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt omfattar institutionens forskning nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition.

Arbetsuppgifter

Anställningen består i att, inom ämnet, bedriva forskning (55 %) och undervisning (45 %).

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialantropologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder

  • Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet.
  • Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
  • Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.
  • Stor vikt fästs slutligen också vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
  • Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
  • Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Uppmaning till företrädare för underrepresenterat kön att söka anställningen

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Anställningens längd är fyra år.

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Anställningens längd bestäms innan utlysning. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Anställningen kan förlängas högst två år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor förutsatt att han eller hon uppfyller kraven i HF, AOSU och av Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade kriterier (Dnr SU FV-2.3.1.2-0026-17). Observera att befordringskriterierna är samma oavsett anställningens längd.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag

2019-08-22

Kom ihåg att ange att du hittade jobbet via MyCareer