Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning svensk och komparativ politik hos Stockholm University

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och examination på grundnivå och avancerad nivå i statsvetenskap med inriktning svensk och komparativ politik. Viss egen forskning och kompetensutveckling ingår också, normalt 30 procent av heltidsanställning. Undervisning sker på både svenska och engelska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är densom har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat
pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Eftersom undervisningen bedrivs på både svenska och engelska måste den sökande ha förmåga att använda svenska och engelska i tal och skrift, vilket exempelvis visas genom dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på svenska och engelska.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning, undervisning och handledning, särskilt inom området svensk och komparativ politik.
Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga attsamarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs även vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarand

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.
Sökande som saknar högskolepedagogiskutbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag

2019-09-16

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer