Optimering av solcellsparker utifrån spotprisvariationer at Becquerel Sweden AB

Posted 1 week ago

Intresset för solcellsparker ökar kraftigt i Sverige just nu. Det här projektet syftar till att bidra med kunskap till hur solcellsparker kan utformas och planeras med högre effektivitet och lönsamhet. Idag saknas det verktyg för solcellsparksprojektörer som tar hänsyn till prissignalerna från elmarknaden och därmed i förlängningen till balansen mellan produktion och efterfrågan. Matchningen mellan solkraftens produktionsprofil och spotprisvariationerna över dygnet skulle bli ännu bättre om solkraften skulle producera relativt sett mer på mornar respektive kvällar. Trots att solkraften är ett variabelt icke-planerbart energislag, likt vindkraft, kan solkraftens produktionsprofil över tid justeras genom att vid installationen välja olika vinklar och väderstreck (azimuth) på modulerna. Moduler som installeras mot väst eller öst kommer producera mer el på kvällar respektive mornar, och högre vinklar på modulerna innebär att de kommer producera relativt mer på våren och hösten när solen står lägre.

Projektet syftar till att ta fram en beräkningsmodell som gör det möjligt att optimera solcellsmodulernas vinkel och riktning (azimuth) utifrån både solinstrålning OCH spotprisvariationerna över tid.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on MyCareer will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.