Universitetslektor i psykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkare at Lund University


Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i psykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkare, med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsgrupper som finns inom en medicinsk fakultet. En viktig del är att medverka i undervisningen inom läkarutbildningen. Innehavaren förväntas även vara beredd att ta ledningsansvar inom läkarprogrammet, framför allt vad gäller psykiatri men andra övergripande uppdrag kan också förekomma. Läkarprogrammet har i nuläget verksamhet i Helsingborg, Lund och Malmö samt kliniska placeringar vid ytterligare andra sjukhus. Innehavaren bör därför vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort. Därutöver förväntas innehavaren delta i grund- och avancerad utbildning samt i forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. Innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.
Den sökande ska vara legitimerad läkare och specialistkompetent i psykiatri.
Enligt socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.
Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten.
Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Meriterande är erfarenhet av undervisning i psykiatri.
Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens i psykiatri. Meriterande är internationellt nätverksarbete och egna erhållna större forskningsanslag.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://www.medicin.lu.se/lfn
Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel. +46 40 391 157, erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv tel. +46 40 391 363, patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.
Ansökningsförfarande Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-02-27. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Remember to mention that you found this on MyCareer