Universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot högre utbildning at Stockholm University

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND, https://www.mnd.su.se/) har omkring 130 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning ochutbildning i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik inriktad motundervisningen och lärande i skolans samtliga stadier, förskola, högre utbildning och i sammanhang utanför formella undervisning som museer och science-centers.

Tyngdpunkten i institutionens forskning ligger på skolans verksamhet men den aktuella anställningen är ett led i en förstärkt utveckling med inriktning mot högre utbildning. Forskningen i naturvetenskapsämnenas didaktik handlar bland annat om frågor om kommunikation och språk, miljö och hållbarhet, didaktisk modellering och hur undervisning kan bidra till naturvetenskaplig literacitet. Utöver lärarutbildning ger institutionen magister- och masterutbildning samt forskarutbildning i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik. Institutionen är också engagerad i universitetslärarutbildningen på SU.

Ämne/ämnesbeskrivning

Naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot högre utbildning i ämnena biologi, geovetenskap eller kemi.

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Vikt fästs även vid

  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal
  • ämneskompetens i biologi, geovetenskap eller kemi

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är ett krav.

Övriga upplysningar

  • Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: http://www.science.su.se/regelverk-och-beslut/riktlinjer-f%C3%B6r-anst%C3%A4llning-rekrytering
  • I anställningen ingår undervisning inom i första hand universitetslärarutbildning med även inom ämneslärarutbildning. I anställningen ingår att bedriva ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete och forskning i samverkan med fakultetens naturvetenskapliga institutioner, och att delta i institutionens arbete, som att vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper.
  • Undervisning inom universitetslärarutbildningen sker på både svenska och engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.
  • Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Remember to mention that you found this on MyCareer