Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap.

Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av seminariehandledning, uppsatshandledning och annan undervisning i kurser som institutionen ger inom ramen för Stockholms universitets olika lärarprogram. Den huvudsakliga inriktningen på dessa kurser är sociala relationer i skolan. Även arbete inom andra kurser vid institutionen kan vara aktuella. Arbete med examinationer och till kurserna hörande administration ingår även som en del av arbetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom tvärvetenskapligt ämne eller disciplin samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt fästes vid forskning inom något eller flera av områdena barndom, ungdom, barn- eller ungas sociala relationer, livsvillkor, fritid eller vardagsliv.

Stor vikt fästs vid

  • dokumenterad förmåga att samarbeta med lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare
  • erfarenhet av undervisning på lärarutbildning
  • erfarenhet av uppsatshandledning
  • administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad från 2019-09-15 till 2020-01-30.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Remember to mention that you found this position via MyCareer