Universitetslektor i socialantropologi at Stockholm University

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet strävar efter att utveckla ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt omfattar institutionens forskning nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grund- avancerad- och forskarnivå (70%) och till viss del av forskning (30%).

I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialantropologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i socialantropologi eller motsvarande. Den vetenskapliga skickligheten ska vara visad genom internationella publiceringar inom ämnesinriktningen.

Stor vikt fästs vid

  • dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor,
  • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

 

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

  • Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.
  • Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.
  • Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
  • Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag

2019-08-22

Remember to mention that you found this position via MyCareer