Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi at Stockholm University

Arbets- och organisationspsykologin fokuserar på individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar, de sätt på vilka individer ingår i och/eller samspelar med grupper och organisationer samt skärningspunkter mellan arbete och övrigt liv. I studier ingår betydelsen av psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorer för motivation och prestation, för yrkesmässig utveckling, samt för stress, hälsa och välbefinnande.

Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. Psykologiska aspekter av lönearbete och oavlönat arbete (t.ex. i hemmet, i ideella organisationer) liksom gränssnittet mellan arbete och övrigt liv, och därtill relaterad stress, samt psykologiska aspekter på arbetslöshet är föremål för analys. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Arbetsuppgifter

Psykologiska institutionen söker en universitetslektor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Arbetet består huvudsakligen av undervisning i arbets- och organisationspsykologi, till exempel vad avser samspel mellan individ, grupp och organisation samt psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorers betydelse för motivation, stress, hälsa, välbefinnande och prestation.

Undervisningen sker på såväl grundnivå som avancerad nivå på institutionens fristående kurser, samt inom de olika utbildningsprogrammen (t ex Psykologprogrammet och Personal, arbete och organisation). I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning.

Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i institutionellt arbete, som att t ex vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper. Minst 30 % av årsarbetstiden ska ägnas åt forskning och egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav

  • Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
  • Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
  • Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

  • Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom arbets- och organisationspsykologi. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom egen undervisning, handledning och framställning av läromedel av relevans för området, och den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom det arbets- och organisationspsykologiska området.
  • Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
  • Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete inom arbets- och organisationspsykologi.
  • Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
  • Meriterande är praktiskt arbete inom det arbets- och organisationspsykologiska området, t ex som personalvetare eller leg psykolog.
  • Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag

2019-08-29

Remember to mention that you found this position via MyCareer