Universitetslektor i specialpedagogik at Stockholm University

Ämnet specialpedagogik vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med överbryggande funktion mellan flera vetenskapsområden, som till exempel specialpedagogik, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, psykologi, sociologi och socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå i specialpedagog- och speciallärarprogram, lärarprogram, masterprogram samt i övrigt kursutbud och uppdragsutbildning. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Årsarbetstiden ska till 30 % ägnas åt forskning, egen kompetensutveckling samt administrativt arbete.
Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, som att till exempel vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper samt medverka i institutionens arbete för att finna extern forskningsfinansiering.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i specialpedagogik, psykologi, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten bör i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning om individuella och/eller samhälleligt grundade variationer i förutsättningarna för utveckling, lärande och socialisation och/eller om riktade åtgärder på detta område, och vid pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning och handledning.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid erfarenheter som lärare, särskollärare, förskollärare, specialpedagog eller speciallärare.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag

2019-08-29

Remember to mention that you found this position via MyCareer